De tijd dringt voor mensenrechten – Uitreiking Mensenrechtenprijs voor Nederlandse Ambassades

Mensenrechtenprijs voor Nederlandse Ambassades uitgereikt aan ambassades in Costa Rica, Hongarije en Polen

Afgelopen juni reikten 18 Nederlandse mensenrechten- en ontwikkelingsorganisaties de eerste editie van de Mensenrechtenprijs voor Nederlandse ambassades uit. De uitreiking vond plaats op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, in de week van de jaarlijkse Ambassadeursconferentie.

De tijd dringt voor mensenrechten

De prijs, een door AtelierNL handgemaakte zandloper, symboliseert het belang van urgente actie. Mensenrechten, democratie, en de rechtsstaat staan onder druk en moeten dringend worden beschermd. De winnende ambassades hebben zich, ondanks een moeilijke context, op veerkrachtige en doeltreffende wijze ingezet voor mensenrechten en het maatschappelijk middenveld. Hiermee hebben ze laten zien dat een proactieve, innovatieve en moedige aanpak mogelijk is.

De rol van ambassades

De eerste spreker, Piet de Klerk, jurylid, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Nederlands Helsinki Comité en voormalig diplomaat, reflecteerde op de rol van ambassades en wees op het belang van waardegedreven besluitvorming. De mensenrechtensituatie verslechtert wereldwijd, onder meer door de groei van autoritarisme, misbruik van anti-terrorisme maatregelen, misbruik van noodwetgeving en technologische ontwikkelingen op het gebied van tracking. In deze context is een actieve rol van Nederlandse ambassades op het gebied van mensenrechten en de ruimte voor het maatschappelijk middenveld ontzettend belangrijk en noodzakelijk.

Het doel van de prijs

Juryvoorzitter en directeur van Free Press Unlimited, Ruth Kronenburg, legde uit dat de prijs is bedoeld om het werk van ambassades te erkennen en om diplomaten te inspireren en aan te moedigen.

“Met de prijs spreken wij onze waardering uit voor het proactieve werk van Nederlandse ambassades op het gebied van mensenrechten. We hopen dat de prijs alle ambassades verder aanspoort om mensenrechten op proactieve en innovatieve manieren te beschermen en bevorderen.”

Tweede plaats

De runners-up zijn de Nederlandse ambassades in Hongarije en Polen, die gezamenlijk de tweede plaats bekleden. In beide landen worden de mensenrechten steeds meer ondermijnd. Ook in Europa zijn we dus niet vrij van het toenemende autoritarisme, en moeten we ons inzetten om deze negatieve trend tegen te gaan. De Russische inval in Oekraïne markeert bovendien een geopolitiek kantelpunt. Deze oorlog laat nog eens extra de noodzaak zien van versterking van het maatschappelijk middenveld in de regio.

Désirée Bonis, de Nederlandse ambassadeur in Hongarije, was namens de twee ambassades aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen. Beide posten zetten zich actief in om lokale organisaties en mensenrechtenverdedigers zo goed mogelijk te ondersteunen en zullen zich hard blijven maken voor mensenrechten.

Eerste plaats

Ambassadeur Christine Pirenne met de prijs. Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

De Nederlandse ambassade in Costa Rica won de eerste prijs. De ambassade vertegenwoordigt Nederland in maar liefst 5 Midden-Amerikaanse landen en werkt daar actief samen met het maatschappelijk middenveld, bijvoorbeeld door steun te verlenen aan diverse groepen, zoals journalisten, sociale bewegingen, vrouwen- en mensenrechtenactivisten. Via het pop-up initiatief heeft de ambassade bovendien een groot bereik en zichtbaarheid in de regio behaald. Christine Pirenne, de Nederlands ambassadeur in Costa Rica, nam de prijs dankbaar in ontvangst en benadrukte dat hoewel zichtbaarheid niet zonder gevaren is, het ondersteunen van het lokale maatschappelijk middenveld zowel noodzakelijk als een prioriteit voor Nederland is.

Uitdagingen en best practices

Na de prijsuitreiking volgde een paneldiscussie over hoe ambassades en het Ministerie van Buitenlandse Zaken zich kunnen inzetten om te voorkomen dat de ruimte voor mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties nog verder afneemt.

Diplomaten als mensenrechtenverdedigers
Sergey Golubok, internationaal mensenrechtenadvocaat en expert bij het Nederlands Helsinki Comité, gaf aan dat het werk van diplomaten van groot belang is voor de verdediging van mensenrechten. Diplomaten kunnen en moeten mensenrechten op verschillende manieren verdedigen, bijvoorbeeld door zich uit te spreken over misstanden, deze zichtbaar te maken en oplossingen voor te stellen. Maar ook door hun eigen aanwezigheid te gebruiken om verandering op gang te brengen. Zo kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van diplomaten bij LGBTIQ+-evenementen zorgen voor cruciale bescherming van de aanwezigen. Eigenlijk zouden diplomaten zichzelf dus ook mensenrechtenverdedigers kunnen noemen.

EU-richtsnoeren
Ook Nicole Sprokel, Senior Political Affairs Officer bij Amnesty International Nederland, wees erop dat ambassades de verantwoordelijkheid hebben om zich in te zetten voor mensenrechten en maatschappelijke organisaties en mensenrechtenverdedigers te beschermen en ondersteunen. Een belangrijk instrument in dit verband zijn de EU-richtsnoeren voor mensenrechtenverdedigers, die door alle Nederlandse ambassades actief moeten worden uitgevoerd. Ook is het van essentieel belang dat Nederlandse diplomaten zich uitspreken als overheden proberen om repressieve wetten door te voeren.

De mensenrechtenambassadeur
De mensenrechtenambassadeur, Bahia Tahzib-Lie, lichtte toe dat haar eigen rol onder meer bestaat uit het stimuleren van het werk van ambassades en het overbrengen van hun boodschap naar een wijder publiek. Ter afsluiting concludeerde zij dat de prijs een belangrijke bevestiging is van het mensenrechtenwerk van de ambassades.

Conclusies

De Mensenrechtenprijs voor Nederlandse Ambassades ademt hoop uit, maar wijst ook op al het werk dat nog te doen is. De uitreiking van de prijs biedt gelegenheid om best practices uit te wisselen en discussie op gang te brengen over de bescherming van de ruimte voor het maatschappelijk middenveld, mensenrechten en wereldwijde ontwikkelingen op dit gebied. De prijs benadrukt de belangrijke rol die ambassades spelen in het steunen van mensenrechtenverdedigers en het maatschappelijk middenveld, om te zorgen dat zij ondanks de verslechterende context hun werk kunnen blijven doen. Met de prijs wordt opgeroepen om de hoop niet te verliezen en de inspanningen te vergroten.

De volgende Mensenrechtenprijs voor Nederlandse Ambassades wordt in 2024 uitgereikt.


De Mensenrechtenprijs voor Nederlandse ambassades is een gezamenlijk initiatief van ActionAid, Amnesty International Nederland; Arisa, COC Nederland; Cordaid; Defence for Children-ECPAT; Free Press Unlimited; Hivos; International Campaign for Tibet; IUCN NL; Justice and Peace; Lawyers for Lawyers; Nederlands Helsinki Comité; Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace Brigades International; PAX.


Meer weten? Bekijk hier het persbericht over de prijs en de winnaars.


Time is running out for human rights – Award Ceremony Human Rights Prize for Dutch Embassies

English version

This June, 18 Dutch human rights and development organizations presented the first ever edition of the Human Rights Prize for Dutch Embassies. The award ceremony took place at the Dutch Ministry of Foreign Affairs, alongside the annual Ambassadors Conference.

Time is running out for human rights

“Time is running out for human rights”, is the motto of the prize, which is reflected in the award, a handmade hourglass by Atelier NL. The hourglass symbolizes that urgent action is needed and that human rights, democracy and the rule of law cannot be taken for granted, as there are forces trying to chip away at them. The winning embassies have given proof of commitment, resilience and efficiency in harsh contexts, proving that a proactive, innovative and courageous approach is possible.

The role of embassies

The first speaker, Piet de Klerk, jury member, President of the Supervisory board of the Netherlands Helsinki Committee and former diplomat, reflected on the role of embassies and pointed at the importance of value-driven decision-making. In many countries, the human rights situation has deteriorated as we are witnessing, among others, the rise of authoritarian rule, misuse of the terrorism paradigm, misuse of Covid-19 emergency measures and technological developments in tracking. This makes an active role for Dutch embassies in supporting civil society important and even more necessary.

The aim of the prize

Jury president and Executive Director of Free Press Unlimited, Ruth Kronenburg, further explained that the aim of the prize is to recognize, inspire and encourage the work of embassies to promote, protect and expand the space and freedom for civil society.

“The prize expresses our appreciation for the proactive work of embassies on human rights. We sincerely hope that the prize will also function to encourage all embassies to protect and promote human rights in proactive and innovative ways.”

Runners up

The runner–ups for this edition are the Dutch embassies in Hungary and Poland, sharing a joint second place. In both countries, human rights are increasingly undermined. This means that also in Europe, we are not free from rising authoritarianism, and we must seek to counter this negative trend. On top of that, the Russian invasion of Ukraine marks a geopolitical tipping point that further demonstrates the need to strengthen civil society in the region.

Désirée Bonis, the Dutch ambassador to Hungary, was present on behalf of the two embassies and expressed her gratitude for receiving the award. Both missions are actively committed to supporting local organizations and human rights defenders and will continue speak up for human rights.

First place

The first place went to the Dutch Embassy in Costa Rica. The embassy represents the Netherlands in five Central-American countries and actively engages with and supports civil society, despite its relatively small size. It does so by connecting and supporting diverse groups such as journalists, social movements and human rights defenders, including women human rights defenders. It has also managed to have an important reach and visibility through the embassy’s pop-up initiative, where Dutch representation is set up throughout the region. Christine Pirenne, Dutch Ambassador in Costa Rica, gratefully received the award and stressed that visibility does not come without dangers, but that supporting local civil society and human rights defenders is necessary and a priority for the Netherlands.

Challenges and best practices

The award ceremony was followed by a panel discussion on how embassies and the Ministry of Foreign Affairs can contribute to countering and preventing shrinking civic space.

Diplomats as human rights defenders
Sergey Golubok, international human rights lawyer and expert for the Netherlands Helsinki Committee, highlighted the importance of the work of diplomats, and stated that in fact, they should also be able to call themselves human rights defenders, as their work is of great importance to the defense of human rights. Diplomats can and should defend human rights in various ways, for example, by speaking out on problems, making them visible and proposing solutions, but also by using their own presence to spark change. For example, the attendance of diplomats at LGBTIQ+ events can ensure vital protection of attendees.

EU guidelines
Likewise, Nicole Sprokel, Senior Political Affairs Officer at Amnesty International the Netherlands, also highlighted the responsibility of embassies in protecting and supporting civil society. An important tool in this regard are the EU guidelines for human rights defenders, which should be implemented properly by all Dutch embassies. Moreover, it is crucial that Dutch diplomats speak out against the attempts of local governments to carry out restrictive laws.

The human rights ambassador
As a wrap-up, Bahia Tahzib-Lie, Human Rights Ambassador for the Netherlands, concluded that the prize represents a significant validation of the work of embassies and highlighted the responsibility of the human rights ambassador in boosting the work of Dutch embassies, as well as echoing their message to a larger audience.

Conclusions and takeaways

The Human Rights Prize for Dutch Embassies inspires hope, but also points at the immense work that still is to be done. Its purpose aims at promoting human rights by exchanging best practices, as well as sparking meaningful conversations around the defense of civic space, human rights and the global human rights context. It highlights the importance of the work of embassies in their support for human rights defenders and civil society in general, keeping them mobilized and sustained despite the worsening context. It is a call not to lose hope and to redouble the efforts.

The next Human Rights Prize for Dutch Embassies will be awarded in 2024.


The Human Rights Prize for Dutch Embassies is a joint initiative of ActionAid, Amnesty International Netherlands; Arisa, COC Netherlands; Cordaid; Defence for Children-ECPAT; Free Press Unlimited; Hivos; International Campaign for Tibet; IUCN NL; Justice and Peace; Lawyers for Lawyers; Netherlands Helsinki Comittee; Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD); Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace Brigades International; PAX.


Want to know more? Check out the press release about the prize and the winners here.