Nederlandse NGO’s reiken eerste Ambassadeprijs voor Mensenrechten uit aan Nederlandse ambassadeur in Costa Rica

De Nederlandse ambassade in Costa Rica wint de eerste editie van de Ambassadeprijs voor Mensenrechten. De tweejaarlijkse prijs wordt door 18 Nederlandse maatschappelijke organisaties uitgereikt aan de Nederlandse ambassade die zich het meest proactief, concreet en effectief heeft ingezet voor de verdediging en bevordering van mensenrechten. Op 17 juni ontvangt Christine Pirenne, ambassadeur te Costa Rica, de prijs tijdens een uitreiking op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. 

Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Donita Meeuwsen

Waarom deze prijs?

De tijd dringt voor mensenrechten. Wereldwijd staan mensenrechten onder druk. Zij die opkomen voor mensenrechten worden geconfronteerd met ongekende vervolging, intimidatie en geweld, zowel fysiek als digitaal. De rol van ambassades is daarom belangrijker dan ooit. Ambassades zijn verantwoordelijk voor de bevordering van mensenrechten, onder meer via de projecten die ze steunen en door middel van hun diplomatieke werk. Zo hebben de lidstaten van de Europese Unie afgesproken dat mensenrechtenverdedigers en het maatschappelijke middenveld proactief moeten worden ondersteund. De Ambassadeprijs voor Mensenrechten is bedoeld als blijk van waardering voor de ambassade die hier op een relevante manier vorm aan heeft gegeven in de afgelopen twee jaar. De prijs is een aanvulling op de Ambassadeprijs die tweejaarlijks door VNO-NCW, MKB-Nederland en evofenedex wordt uitgereikt aan de ambassade die de beste economische ondersteuning biedt.

Winnaar: ambassade Costa Rica

De winnende ambassade is gevestigd in Costa Rica, maar is ook actief in Guatemala, El Salvador, Honduras en Nicaragua. De ambassade toont zich in Centraal-Amerika, ondanks de soms gevaarlijke context, een actief en zichtbaar pleitbezorger van mensenrechten.

‘De ambassadeur en het ambassadepersoneel zetten zich op strategische wijze in, bijvoorbeeld door zich publiekelijk uit te spreken en door rechtszaken van ten onrechte vervolgde mensenrechtenverdedigers bij te wonen.’

Ruth Kronenburg, juryvoorzitter en directeur van Free Press Unlimited.

Runners up: Polen en Hongarije

De Nederlandse ambassades in Polen en Hongarije delen een gezamenlijke tweede plaats. In beide landen worden mensenrechten en de rechtsstaat steeds meer ondermijnd. Te midden van de groeiende uitdagingen bieden de ambassades waardevolle steun aan het lokale maatschappelijk middenveld en blijven zij zich inzetten om de rechtsstaat en mensenrechten op de agenda te houden.

‘Vrijheid, democratie en respect voor mensenrechten zijn niet vanzelfsprekend, zo blijkt ook uit de oorlog in Oekraïne. Om deze waarden te beschermen moeten democratische landen als Nederland wereldwijd investeren in mensenrechten en democratie, ook in en rondom Europa. Nederlandse ambassades, zoals die in Hongarije en Polen, spelen daarbij een belangrijke rol.’

Ruth Kronenburg, juryvoorzitter en directeur van Free Press Unlimited.

***

De Ambassadeprijs voor Mensenrechten wordt uitgereikt door ActionAid, Amnesty International Nederland; Arisa, COC Nederland; Cordaid; Defence for Children-ECPAT; Free Press Unlimited; Hivos; International Campaign for Tibet; IUCN NL; Justice and Peace; Lawyers for Lawyers; Nederlands Helsinki Comité; Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD); Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace Brigades International; PAX.

***


Dutch NGOs award Human Rights Prize to Dutch Ambassador in Costa Rica

The Dutch embassy in Costa Rica has won the first edition of the Human Rights Prize for Dutch Embassies. This biennial prize is awarded by 18 Dutch human rights and development organisations to the Dutch embassy that has been most proactive, concrete and effective in defending and promoting human rights. On 17 June, Christine Pirenne, ambassador to Costa Rica, receives the prize during an award ceremony at the Ministry of Foreign Affairs in The Hague. 

Why this prize?

Time is running out for human rights. Worldwide, human rights are under attack. Those who stand up for human rights are confronted with unprecedented persecution, intimidation and violence, both physically and digitally. In this context, the role of embassies is more important than ever. Embassies should, as required by EU guidelines, proactively support human rights defenders and civil society and promote human rights, both through the projects they support and through their diplomatic work. The Human Rights Prize is a token of appreciation for the embassy that has done this in a relevant way in the past two years. The Human Rights Prize is complementary to the Embassy Prize that is awared every two years by VNO-NCW, MKB-Nederland and evofenedex to the embassy that provides the best economic support.

Winner: Embassy Costa Rica

The winning embassy is based in Costa Rica, but is also active in Guatemala, El Salvador, Honduras and Nicaragua. The Embassy is an active and visible advocate of human rights in Central America, despite the sometimes dangerous context.

‘The ambassador and the embassy staff make a strategic commitment, for example by speaking out publicly and by attending court cases of human rights defenders who are wrongfully prosecuted.’


Ruth Kronenburg, jury President and director of Free Press Unlimited.

Runners up: Poland and Hungary

The Dutch embassies in Poland and Hungary come in at a shared second place. In both countries, human rights and the rule of law are increasingly undermined. Amid the growing challenges, the embassies provide valuable support to local civil society and continue to work to keep the rule of law and human rights on the agenda.

‘Freedom, democracy and respect for human rights cannot be taken for granted, as the war in Ukraine has shown. To protect these values, democratic countries like the Netherlands must invest in human rights and democracy worldwide, including in and around Europe. Dutch embassies, such as those in Hungary and Poland, play an important role in this.’

Ruth Kronenburg, jury President and director of Free Press Unlimited.

***

The Human Rights Prize for Dutch Embassies is awarded by ActionAid, Amnesty International Netherlands; Arisa, COC Netherlands; Cordaid; Defence for Children-ECPAT; Free Press Unlimited; Hivos; International Campaign for Tibet; IUCN NL; Justice and Peace; Lawyers for Lawyers; Netherlands Helsinki Comittee; Netherlands Institute for Multiparty Democracy (NIMD); Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten; Oxfam Novib; Peace Brigades International; PAX.

***